ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡುಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ

Comments

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Ancient Indian History Top-40 Question Answers in Kannada Part-03

  

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು Ancient Indian History Top-40 Question Answers in Kannada Part-03

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Ancient Indian History Top-40 Question Answers in Kannada Part-03ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
01. ಮೊದಮೊದಲ ಜೈನ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾದ ಭಾಷೆ -ಅರ್ಧಮಾಗದಿ
02. ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ರಚನೆಯಾದ ಭಾಷೆ -ಪಾಳಿ
03. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಜನಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು -ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು
04. ಬೌದ್ಧ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು -ವಿನಯ ಪಿಟಿಕ, ಸುತ್ತ ಪಿಟಿಕ, ಅಭಿದಮ್ಮ ಪಿಟಿಕ
05. ಸಿಲೋನಿನ ಬೌದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು -ದೀಪವಂಶ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಂಶ
06. ಬೌದ್ಧ ನಿಕಾಯಗಳು -ದಿಘನಿಕಾಯ, ಅಂಗುತ್ತರ ನಿಕಾಯ, ಮಜ್ಜಿಹಿಮ ನಿಕಾಯ, ಸಂಯುಕ್ತ ನಿಕಾಯ, ಖುದ್ದಕ ನಿಕಾಯ
07. 3ನೇ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -'ಕಥಾವಸ್ತು'
08. 4ನೇ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -'ಮಹಾವಿಭಾಷ ಗ್ರಂಥ'
09. 'ಬುದ್ಧಚರಿತೆ' ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು -ಅಶ್ವಘೋಷ
10. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಕೃತಿ -'ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ'
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
01. 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಕಾರ -ಕೌಟಿಲ್ಯ, (ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ, ಚಾಣಕ್ಯ, ದ್ರಾವಿಡಚಾರಿ)
02. ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ, ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜೋಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ -'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ'
03. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು' ರಜ್ಜುಕ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ - ಅಶೋಕ
04. ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದವರು - ಬೇಡನ್
05. ಬೇಡನ್ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿ.ಶ. - 1915ರಲ್ಲಿ
06. 'ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ರಾಜ' (ಪಿತಾಮಹ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೊರೆ - ಅಶೋಕ
07. ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದವರು - ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರನ್ಸೆಪ್ (1837)
08. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸನಗಳ ಭಾಷೆ - ಪ್ರಾಕೃತ
09. ಗುಪ್ತರ ತರುವಾಯ ಶಾಸನಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾಷೆ – ಸಂಸ್ಕೃತ
10. ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಮ ದೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸನಗಳನ್ನು - ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
01. 'ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ' ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಳಗೊಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನ - ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ
02. ಕಳಿಂಗದ ದೊರೆ ಖಾರವೇಲನ ಸಾಧನೆಗಳು, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ - ಹಾಥಿಗುಂಪಾ ಶಾಸನ
03. ಹಾಥಿಗುಂಪಾ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ - ಪ್ರಾಕೃತ
04. ಹಾಥಿಗುಂಪಾ ಶಾಸನದ ಲಿಪಿ - ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ
05. ಹಾಥಿಗುಂಪಾ ಶಾಸನ ದೊರೆತದ್ದು - ಭುವನೇಶ್ವರ ಬಳಿಯ ಉದಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ
06. ಶಕ ಕ್ಷತ್ರಪ ರುದ್ರಧಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವ ಶಾಸನ ಜುನಾಗಡ ಬಳಿಯ - ಗಿರ್ನಾರ್ ಶಾಸನ
07. ಗುಪ್ತರ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸನ - ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ಥಂಭ ಶಾಸನ
08. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ಥಂಭ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ ದೊರೆ -ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ
09. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ಥಂಭ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೌಸಾಂಬಿಯಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು -ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತುಘಲಕ್
10. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ -ಸಂಸ್ಕೃತ
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಆಧಾರಗಳು ಟಾಪ್-40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
01. 33 ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಾಸನ -ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ಥಂಭ ಶಾಸನ
02. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಶಾಸನ -ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ
03. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಸನ -ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ
04. ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು -ರವಿಕೀರ್ತಿ
05. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಸನ -ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ
06. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಪುಣತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಸನ -ಮೆಹ್ರೌಲಿ  ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ
07. ಕದಂಬರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನ -ತಾಳಗುಂದದ ಶಾಸನ
08. ಚೋಳರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಶಾಸನ -ಉತ್ತರ ಮೆರೂರು ಶಾಸನ
09. ಉತ್ತರ ಮೆರೂರು ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಚೋಳ ದೊರೆ -1ನೇ ಪರಾಂತಕ
10. 'ಕುಡಿಮಿಯಾ ಮಲೈ ಶಾಸನ' -ದಕ್ಷಿಣದ ಸಂಗೀತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

Important PDF Notes

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area